Provozovatel:
Angelika Kasalová
Klíny 229
Klíny 43601

IČO: 74680111

Tento provozní řád je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu jízdního kola (dále jen „smlouva“).

Užívání kola:

1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
a) platný občanský průkaz
b) platný cestovní pas
c) řidičský průkaz

2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.

3. Jízdní kolo je nájemci pronajato výhradně za účelem testování vlastností daného typu kola.

4. Před předáním a převzetím je nájemce povinen kolo důkladně prohlédnout a vyzkoušet a veškeré případné závady oznámit pronajímateli. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5. Pokud nájemce zjistí jakékoli závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při zpětném předání kola.

6. Je zakázáno provádět jakékoli změny na kole bez souhlasu pronajímatele.

7. Nájemce má zakázáno předat nebo vypůjčit kolo jiné osobě, která není uvedená ve smlouvě.

Poplatky:

1. Před uzavřením smlouvy zaplatí nájemce poplatek za pronájem kola dle platného ceníku.

2. Pokud nájemce překročí dobu, za kterou zaplatil nájemné (dobu pronájmu), je povinen uhradit částku ve výši dle platného ceníku, tj. ve výši odpovídající nájemnému za dobu, po kterou kolo skutečně užíval, která je počítána od převzetí kola nájemcem do jeho vrácení pronajímateli. V opačném případě, při nevyčerpání zaplacené doby pronájmu, se zaplacené nájemné nevrací.

3. Nájemce je povinen vrátit kolo omyté, zbavené prachu a špíny. Pokud tak neučiní, bude mu účtován poplatek nad rámec nájemného ve výši 100,- Kč za každé znečištěné kolo.

Odpovědnost:

1. Jízda na pronajatém kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem po dobu pronájmu kola kolem na majetku nájemce ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, ať už ve vlastnictví nájemce či jiných osob, stejně jako nenese odpovědnost ani za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu pronájmu kola.

2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané smlouvě, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě užívají.

3. Podpisem smlouvy přebírá nájemce veškerou odpovědnost za kolo až do jeho vrácení pronajímateli. V případě opuštění či vzdálení se od kola v době pronájmu je nájemce povinen jej zajistit proti odcizení (uzamčení kola odpovídajícím zámkem).

Výpůjční a provozní doba:

1. Kolo je možné pronajmout kdykoliv během provozní doby, nejpozději 1 hodinu před jejím koncem.

2. Předání a převzetí kola zpět probíhá v místě zázemí půjčovny (pojízdná prodejna na parkovišti u sportovní haly na Klínech), nebo dle dohody s pronajímatelem.

3. Provozní doba Půjčovny kol Klíny je každý den od 10:00 do 18:00 hodin.

Hrazení škod:

1. Nájemce je povinen užívat kolo tak, aby na něm nevznikla škoda. Každou nehodu či jakoukoli jinou škodnou událost je nájemce povinen okamžitě oznámit pronajímateli a v případě škody způsobené třetí osobou také Policii ČR. Za jakékoli závady či škody způsobené na kole v době pronájmu odpovídá nájemce, kromě závad a škod, které byly způsobeny výlučně povahou kola.

2. Každá závada na kole, musí být nájemcem oznámena pronajímateli, a to nejpozději při zpětném předání kola. V případě prodlení se splněním této povinnosti, se nájemce nezbavuje povinnosti úhrady vzniklé škody a je povinen uhradit nutnou opravu kola v celém rozsahu. Zašpinění kola v důsledku jeho běžného používání není považováno za závadu kola.

3. Nevrátí-li nájemce kolo do skončení dohodnuté doby pronájmu a zároveň do konce provozní doby Půjčovny kol Klíny v den, kdy skončila dohodnutá doba pronájmu, vyzve pronajímatel nájemce k okamžitému předání kola. Nebude-li ani po této výzvě kolo předáno zpět pronajímateli, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení prodejní ceny kola.

Platnost Provozního řádu od 18.5.2019